Regulamin Organizacyjny

Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej

X-MED Paweł Jóźków

Tel. +48 501 642 084

Email: endokrynologia@xmed.wroclaw.pl

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. X-MED Paweł Jóźków jako praktyka zawodowa lekarza Pawła Jóźkowa działa na podstawie:
  • przepisów ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.),
  • wpisu nr 000000121217 do rejestru praktyk zawodowych prowadzonego przez Dolnośląską Izbę Lekarską,
  • niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
 2. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: ul. Zielińskiego 41c, 53-533 Wrocław.

II CEL, ZADANIA, I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

 1. Celem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:
 • badanie i porada lekarska,
 • leczenie,
 • przeprowadzanie konsultacji specjalistycznych i wynikających z nich badań diagnostycznych,
 • badanie i terapia,
 • opieka nad kobietą ciężarną,
 • wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich.

III RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

 1. W ramach praktyki udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinie chorób wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu endokrynologii i andrologii.
 2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach praktyki.
 3. Wyjątkowo dopuszcza się udzielanie świadczeń z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych: telefonu, komunikatora internetowego (telekonsultacje).

IV ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Działalnością praktyki zarządza i kieruje lekarz, który ją utworzył.
 2. Świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki udziela lekarz, który ją utworzył.
 3. Dokumentacja medyczna praktyki jest prowadzona w postaci elektroniczej, z wykorzystaniem licencjonowanego oprogramowania Empendium EDM (https://www.mp.pl/empendium/).
 4. Pacjenci rezerwują terminy konsultacji:
  • samodzielnie za pośrednictwem elektronicznego systemu rezerwacji: https://paweljozkow.simplybook.it/
  •  w miarę możliwości dostępna jest także rezerwacja telefoniczna (tel. +48 501 642 084)
 1. Prawidłowo przeprowadzony proces rezerwacji kończy się wysłaniem potwierdzenia (z kodem wizyty) na adres poczty elektronicznej osoby rezerwującej.
 2. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia osoba rezerwująca jest proszona o kontakt telefoniczny/mailowy z praktyką w celu wyjaśnienia sytuacji.
 3. W wiadomości potwierdzającej dokonanie rezerwacji pacjent otrzymuje link umożliwiający ewentualną rezygnację z konsultacji. Rezygnacja jest możliwa najpóźniej na 1 dzień (24 godziny) przed zaplanowanym spotkaniem.
 4. W przeddzień konsultacji zarezerwowanej poprzez elektroniczny system rezerwacji wizyt wysyłane jest mailowe przypomnienie o planowanej wizycie.
 5. Pacjenci przyjmowani są w ustalonym dniu o godzinie wskazanej w mailowym potwierdzeniu. W przypadku telekonsultacji pacjent wykonuje telefon do lekarza. Na życzenie możliwy jest także kontakt z wykorzystaniem szyfrowanego komunikatora Signal (signal.org) lub Skype (skype.com; lekarz dostępny pod nazwą: pa6010).
 6. Lekarz dokłada wszelkich starań, aby przyjęcia w poszczególnych dniach odbywały się zgodnie z zaplanowanym grafikiem/ustalonymi terminami. Jednocześnie pacjenci proszeni są o wyrozumiałość w przypadku pojawienia się niezawinionych opóźnień. W sytuacjach losowych uniemożliwiających lekarzowi udzielenie świadczenia w ustalonym terminie, pacjenci są w najkrótszym możliwym czasie informowani o zaistniałej przeszkodzie (email/telefon). 
 7. Płatność za udzielone świadczenie dokonywana jest przed lub niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. Honorowane są płatności gotówkowe oraz przelewy bankowe/płatności za pośrednictwem bramki Paynow udodostępnionej na stronie gabinetu: www.x-med.pl.
 1. Niestawienie się pacjenta w zarezerwowanym terminie w gabinecie nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty za świadczenie. Okoliczności losowe mogą stanowić usprawiedliwienie dla odstępstwa od powyższych zasad.
 2. W przypadku nieuregulowania płatności za udzielone świadczenie pacjent zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji drogą mailową. Przy braku reakcji pacjenta-dłużnika zastrzega się możliwość cesji wierzytelności firmie windykacyjnej.      

V OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1. Ustala się następujące opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

 • 7,20 zł za 1 stronę wyciągu lub odpisu z dokumentacji medycznej,
 • 0,72 zł za 1 stronę kopii dokumentacji medycznej,
 • 7,20 zł za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych.

VI OPŁATY

1. Aktualne obowiązujące opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne są przedstawione na stronie gabinetu (www.x-med.pl) w zakładce: Cennik – płatności online. 

Aktualizacja: 16.05.2020

Paweł Jóźków                                                                               

Translate »