Zasady organizacji pracy gabinetu w okresie epidemii SARS-CoV-2

(na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020: http://gis.gov.pl)

Zapewnienie bezpieczeństwa personelu i pacjentów

1. W gabinecie poza lekarzem może przebywać tylko jeden pacjent (w przypadku wizyt z nieletnimi dopuszcza się obecność jednego opiekuna).

2. Regularne odkażanie dotykanych powierzchni.

3. Pacjent podpisuje oświadczenie, że bez którego wypełnienia nie jest możliwe odbycie wizyty. Pacjent oświadcza, że:

  • nie występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  • nie jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  • w ciągu 2 tygodni poprzedzających wizytę nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

4. Wytyczne dla pacjentów:

  • nie używać telefonów komórkowych,
  • wizyty odbywają się bez osób towarzyszących.

Zapewnienie bezpieczeństwa w gabinecie

1. Przyjmowanie pacjentów następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych.

2. Poczekalnia oraz toaleta są wyłączone z użytku.

3. Zapewnienie pacjentom dezynfekcji (płyn dezynfekcyjny) przy wejściu/wyjściu do gabinetu.

4. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych,
ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych.

5. Ograniczenie wystroju gabinetu do minimum; pozostawienie, w miarę możliwości,
jak największej ilości powierzchni możliwych i szybkich do zdezynfekowania.

6. Zapewnienie ciągłej wymiany powietrza w pomieszczeniu.

7. Umawianie wizyt zdalnie przez internet/telefon.

8. Umieszczenie na internetowej stronie gabinetu komunikatu o przyjętych metodach pracy i środkach ochrony.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pacjenta zakażenia koronawirusem

  1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu.
  2. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
  3. Ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
  4. Stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Author Info

xmedstom

Translate »